Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Koncepcja

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRZECHLEWIE NA LATA 2015/2020

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 • Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka uchwalonego przez radę Pedagogiczną w dniu 28. 04. 2011 r. (z późn. zm.)

 

Źródła opracowania koncepcji.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron przedszkola. Tworząc koncepcję pracy chcemy wziąć pod uwagę:

 • wnioski z ewaluacji i sprawowanego nadzoru pedagogicznego
 • potrzeby dzieci
 • potrzeby rodziców
 • potrzeby lokalnego środowiska
 • możliwości bazowe, kadrowe i materialne

 

1. Nasze przedszkole - charakterystyka przedszkola.

 • Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie to przedszkole publiczne. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Przechlewie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku z Delegaturą w Kościerzynie. Od roku 2011 nasze przedszkole ma nadane imię. Patronem został Kubuś Puchatek. Placówka położona jest w środku osiedla im. Juźkowa z dala od hałasu , otoczona pięknym terenem. Ogród przedszkolny jest oazą zieleni. Dzieci mają tu wiele możliwości do aktywności w zabawie, czemu sprzyja różnorodny sprzęt rekreacyjny. Placówka posiada 5 dużych, słonecznych, estetycznie urządzonych sal dydaktycznych wyposażonych w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw dobrane do wieku dziecka, meble dziecięce dostosowane do wzrostu dzieci. Przy każdej z sal znajduje się łazienka. Ponadto placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt audio – video, komputer dla nauczycielek, komputer dla dzieci oraz tablicę interaktywną.
 • Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest aktualnie 127 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, podzielonych na 5 oddziałów. W przedszkolu zatrudnionych jest 17 pracowników, z których 8 osób to nauczycielki, 5 – pomoc nauczycielki, 2 kucharki, intendentka i konserwator. Wszystkie nauczycielki legitymują się tytułem magistra i posiadają wykształcenie zgodne z rodzajem wykonywanych zajęć (wychowanie przedszkolne, pedagogika przedszkolna) Wśród nich 6 pań posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2 – mianowanego, z których jedna jest w trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego. Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ciągłym doskonaleniu zawodowym, korzystając z różnorodnych jego form. Przedszkole jest czynne 9,5 godzin dziennie (od 6.30 do 16.00). Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki. Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który jest przestrzegany. Ściśle określone są godziny zabaw, zajęć, pobytu na powietrzu, czy odpoczynku. Praca dydaktyczno – wychowawcza w każdej grupie wiekowej realizowana jest w oparciu o programy wychowania wybrane przez nauczycielki, zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej, jest zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny i zagadnienia: matematyczne, mowy i myślenia, społeczno – kulturowe, fizyczne, środowiskowe oraz pracę twórczą. Ponadto realizowane są inne programy własne nauczycielek. Pozostały czas zagospodarowany jest aktywnie przez same dzieci. W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy i manipuluje. Bardzo dobrze funkcjonuje pomoc psychologiczno – pedagogiczna skierowana do dzieci, które tej pomocy potrzebują. W ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i religii. Dzieci biorą systematyczny udział w WOŚP oraz innych uroczystościach, które na stałe wpisały się w kalendarz przedszkola.
 • Nasze przedszkole ma już wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Aktywnie włącza się w działania ekologiczne i inne wynikające z potrzeb środowiska o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Największe sukcesy naszych działań to otrzymanie Certyfikatu „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury w roku 2012, 2013, 2014, 2015 o zasięgu ogólnopolskim, otrzymanie certyfikatu „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” w roku 2014 o zasięgu ogólnopolskim oraz udział w akcji „Góra Grosza” od kilkunastu lat. Placówka może poszczycić się wieloma dyplomami, nagrodami za udział swoich wychowanków w różnego rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach, turniejach. Nasze osiągnięcia i sukcesy promujemy poprzez stronę internetową przedszkola, lokalną prasę. Systematycznie organizowane są teatrzyki, na które zapraszamy dzieci z klubu dziecięcego Elemeledudki i oraz wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne. Rodziców oraz lokalne zakłady pracy włączamy w pozyskiwanie dodatkowych funduszy na potrzeby przedszkola.

 

2. Misja przedszkola.

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku
 • wspiera w rozwoju zawodowym, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy

 

3. Wizja przedszkola.

 • przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
 • oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
 • wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
 • przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 • stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
 • baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

4. Wizja absolwenta naszego przedszkola.

 • ma pozytywny obraz samego siebie
 • ma świadomość własnej tożsamości
 • jest komunikatywny, nie boi się wyrażać własnych opinii
 • jest aktywny, sprawny, pracowity, kreatywny, dociekliwy i poszukujący
 • jest kulturalny, koleżeński, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołeczniony
 • jest radosny, tolerancyjny i otwarty na innych
 • dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone
 • aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • jest przygotowany do obowiązku szkolnego
 • szanuje środowisko przyrodnicze
 • szanuje i kocha swoją miejscowość i swój kraj

 

5. Mocne strony placówki.

 • bardzo dobra lokalizacja z dala od ulicy
 • przyjazny dziecku rozkład budynku, duże sale zabaw, urządzenie budynku jest higieniczne, bezpieczne, estetyczne
 • budynek przedszkola po gruntownym remoncie: wymiana okien, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej, remont łazienek, kuchni, cyklinowanie parkietów, zmiana wykładziny podłogowej na holu, w szatni i na schodach, malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola, ocieplenie i nowa elewacja budynku, nowy polbruk wokół przedszkola
 • duży plac przedszkolny podzielony na dwie części (dla dzieci młodszych i starszych), zatrawiony, ogrodzony i zamykany, zasadzone drzewka, krzewy ozdobne, iglaki, urządzone rabaty kwiatowe, plac jest wyposażony w nowoczesne, atrakcyjne urządzenia podwórkowe (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, drewniane zadaszenie, wiata)
 • możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci – udział w przedszkolnych, gminnych i powiatowych konkursach: recytatorskim, plastycznym, piosenki przedszkolnej i ekologicznej
 • życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, nauczycielki i pozostały personel stanowią zespół chętny do pracy
 • przyjazny dziecku rozkład dnia
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która proponuje dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich możliwości rozwojowych, nauczycielki starają się, aby dzieci czuły się bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc
 • dobre, urozmaicone posiłki, niewygórowane koszty pobytu dziecka w przedszkolu
 • stały kalendarz imprez, uroczystości oraz wycieczek dla dzieci i rodziców (program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców, Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka, Andrzejki, Wigilia i Mikołaj w przedszkolu, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Biesiada Rodzinna, Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku dla 5-latków, wycieczki do lasu, Mini Zoo na Canpolu, Teatru Tęcza w Słupsku, nad morze do Ustki, do Mega Parku w Grudziądzu, do Łeby)
 • placówka jest dość dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, także multimedialne, sprzęt nagłaśniający, tablicę interaktywną
 • dobra opinia o placówce wśród rodziców, dobra współpraca z rodzicami w poszczególnych grupach prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i z ich udziałem, spotkań podsumowujących pory roku oraz świątecznych na których dzieci prezentują swoje umiejętności, bawią się i ćwiczą razem z rodzicami itp.)
 • bardzo dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno - pedagogoczna
 • współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, kierowanie na badania dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

6. Słabe strony placówki wymagające poprawy warunków – kierunki dalszego rozwoju.

 • brak sali gimnastycznej utrudniający realizację zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej – rozbudowanie przedszkola, wybudowanie sali gimnastycznej
 • małe zainteresowanie tworzeniem programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe, bardzo mały zakres propozycji programów dla przedszkoli
 • brak dodatkowej sali do zajęć indywidualnych oraz pomieszczeń dla specjalistów (logopeda, psycholog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) – zagospodarowanie holu na gabinety dla specjalistów po wybudowaniu sali gimnastycznej
 • słabe zabezpieczenie bramki wejściowej przedszkola, stare ogrodzenie – wykonanie nowego ogrodzenia terenu przedszkola

 

7. Oferta edukacyjna – organizacja zajęć dodatkowych.

Oprócz zajęć wychowawczo – dydaktycznych prowadzonych codziennie przez nauczycielki grup odbywają się zajęcia dodatkowe:

 • religia – 1 godzina tygodniowo – 2 grupy dzieci 5 – letnich
 • język angielski – 2 razy tygodniowo po 0,5 godziny w grupach starszych i po 20 minut w grupach młodszych
 • zajęcia logopedyczne – zajęcia dla dzieci z wadami wymowy w wieku od 4 do 6 lat – 4 godziny tygodniowo
 • spotkania z psychologiem – dyżur psychologa 3 godziny tygodniowo
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem – 2 razy w tygodniu
 • zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju – raz w tygodniu
 • teatrzyki
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (kółko plastyczne, taneczne, matematyczne)

 

 

 

8. KIERUNKI I PŁASZCZYZNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

a) W zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej

 • Dalsza dbałość o stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju. Ważne jest, aby dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, bezpiecznie i chciało do niego chodzić. Dążenie do tego, aby dziecko opuszczając przedszkole było samodzielne, umiało nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w trudnych sytuacjach i aby było wyposażone w umiejętności związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej.
 • Troska o ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych
 • Dbałość o kultywowanie obrzędowości i tradycji
 • Kontynuowanie w pracy innowacji pedagogicznych:
  - matematyka z klockami Numicon
 • „Książka moim przyjacielem, dobrym sposobem na spędzanie czasu wolnego”
 • kontynuacja czytania dzieciom książek
 • utrzymywanie kontaktu z Biblioteką Gminną, wypożyczanie dzieciom do domu i czytanie przez rodziców, udział w warsztatach czytelniczych w bibliotece, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci
 • zapraszanie do przedszkola rodziców chętnych poczytać dzieciom książki
 • gromadzenie dziecięcego księgozbioru, tworzenie przedszkolnej biblioteki
 • Nawiązanie ściślejszej współpracy z najbliższymi przedszkolami – organizowanie festiwalu wiersza i piosenki przedszkolnej dla 5 – latków, zawodów sportowych, konkursów plastycznych itp.
 • Systematyczna realizacja programów własnych nauczycielek zatwierdzonych przez radę pedagogiczną (przygotowanie dzieci do stawania się obywatelami Europy; wychowanie dzieci świadomych różnych niebezpieczeństw, zagrożeń i potrafiących sobie z nimi radzić; przekazywanie dzieciom systemu wartości)
 • Utrzymywanie kontaktu z teatrem objazdowym – prezentowanie dzieciom sztuk teatralnych i bajek
 • Organizowanie spotkań muzycznych – zapraszanie wykwalifikowanych muzyków: słuchanie muzyki na żywo, poznawanie instrumentów muzycznych
 • Kontynuowanie nauki języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych
 • Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych o rytmikę
 • Zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez udział w różnych konkursach (plastycznym, recytatorskim)
 • Kontynuowanie zapewnienia pomocy specjalistycznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom z problemami rozwojowymi – kierowanie na badania: pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, współpraca z wyżej wymienionymi specjalistami, organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych dla dzieci objętych pomocą pedagogiczną
 • Bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego oraz wykorzystywanie muzykoterapii, bajkoterapii, technik relaksacyjnych, dramy, utworzenie nowego programu wychowawczego

b) W zakresie doskonalenia nauczycieli

 • Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji, przy uwzględnieniu zapotrzebowania przedszkola i kierowanie ich na studia podyplomowe (np. z języka angielskiego, oligofrenopedagogiki, logopedii)
 • Profesjonalne organizowanie WDN oraz Rad Pedagogicznych Szkoleniowych ciekawymi, warsztatowymi, nowoczesnymi metodami – zapraszanie fachowców z ciekawymi propozycjami szkoleniowymi
 • Zachęcanie do udziału w kursach doskonalących, prowadzonych metodami warsztatowymi, organizowanie takich kursów w przedszkolu i zapraszanie nauczycieli z innych placówek
 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do uczenia się, wprowadzania innowacji, stosowania nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi, dzielenia się doświadczeniem i zdobytą wiedzą
 • Stwarzanie możliwości i motywowanie do podnoszenia stopnia awansu zawodowego
 • Zachęcanie do samokształcenia (prenumerata czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” oraz „Świerszczyk”, powiększanie księgozbioru biblioteki przedszkolnej o najnowsze propozycje dotyczące edukacji przedszkolnej) – wykorzystywanie wiedzy w bezpośredniej pracy z dziećmi, korzystanie z portali internetowych

c) W zakresie atmosfery pracy

 • Zadbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę wśród pracowników przedszkola, eliminowanie wszelkiego współzawodnictwa na rzecz współpracy
 • Poprawa atmosfery pracy dzięki spotkaniom świątecznym, wspólnym uczestnictwie w imprezach kulturalnych, organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów plenerowych itp.
 • Motywowanie pracowników do samokontroli i samooceny, zdobywanie ich zaufania
 • Wprowadzenie systemu motywowania opartego o jasne, akceptowane przez ogół kryteria, ukierunkowanego na promowanie twórczości i nowatorskich poczynań
 • Udzielanie nagród, wyróżnień pracownikom wyróżniającym się w pracy
 • Organizowanie zebrań z personelem niepedagogicznym, zaznajamianie go z celami i założeniami pracy przedszkola
 • Optymalne wykorzystanie kwalifikacji całej kadry pracowniczej
 • Ochrona i zabezpieczenie praw pracowniczych

d) W zakresie promocji oraz współpracy z różnymi podmiotami

 • Świadome i planowe informowanie oraz prowadzenie promocji działań placówki (systematyczne prowadzenie i umieszczanie informacji z życia przedszkola na stronie internetowej naszego przedszkola)
 • Kształtowanie wizerunku względem rodziców i osób odwiedzających przedszkole poprzez interesującą aranżację i estetyzację pomieszczeń i otoczenia przedszkola, ciekawą działalność własną, nowatorskie formy pracy
 • Organizowanie imprez środowiskowych
 • Pielęgnowanie wewnątrz przedszkolnych tradycji (np. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia i Mikołaj w przedszkolu, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Biesiada Rodzinna, Pożegnanie Przedszkola, Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka)
 • Upowszechnianie osiągnięć, udział w zewnętrznych konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach – doniesienia do lokalnej prasy i internetu
 • Kontynuacja sprawdzonych form współpracy z rodzicami oraz wypracowanie nowych:
  - uaktywnienie działalności rady Rodziców, organizowanie systematycznych spotkań, pomoc w organizacji różnych imprez – rodzicielskie inicjatywy
  - kierowanie ankiet do rodziców w celu uzyskania informacji i opinii o pracy oraz oczekiwań rodziców względem przedszkola
  - organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą – warsztaty dla rodziców
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi z PPP w Człuchowie, Szkołą Podstawową, Biblioteką Gminną, Nadleśnictwem Niedźwiady
 • Aktywizowanie do współdziałania szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej – utrzymywanie dobrej, partnerskiej współpracy ze wszystkimi lokalnymi partnerami oraz pozyskiwanie nowych sojuszników
 • Udział dzieci w różnych akcjach charytatywnych (WOŚP, schronisko dla psów)

e) W zakresie poprawy i doskonalenia bazy

 • Wybudowanie sali gimnastycznej i połączenie jej z budynkiem przedszkola (projekt?)
 • Adaptacja holu na 3 sale do realizacji zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogiczej (gabinet psychologa, logopedy, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych)
 • Sukcesywna wymiana mebli w salach zajęć
 • Nowe ogrodzenie terenu przedszkola
 • Zakup nowego komputera do pracy dla personelu przedszkola
 • Systematyczne dokonywanie mniejszych napraw we własnym zakresie – dbałość o otoczenie przedszkola: zakładanie nowych rabat kwiatowych, sadzenie drzew, konserwacja i modernizacja placu zabaw, malowanie ogrodzenia itp.
 • Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia placówki w coraz nowocześniejszy sprzęt i środki multimedialne, bez których współczesna edukacja nie może funkcjonować
 • Ciągłe uzupełnianie przedszkolnej biblioteki w nowe propozycje książkowe
 • Pozyskiwanie sympatyków przedszkola i poparcia dla swoich działań – sponsorów wspierających tę działalność
 • Podejmowanie starań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy unijnych – tworzenie programów, projektów i ich realizacja

9. Tematy roczne do realizacji w przedszkolu.

 1. 2015/2016 „Książka moim przyjacielem, który uczy, bawi, wychowuje”
 2. 2016/2017 „Matematyka wokół nas – bawi i uczy”
 3. 2017/2018 „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”
 4. 2018/2019 „Muzyka jest wszędzie”
 5. 2019/2020 „Każdy może być artystą – rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci”

 

10. System diagnozowania osiągnięć dzieci, informowania rodziców o ich postępach i sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji
 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • teczek prac i innych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkuszy osiąganych umiejętności dziecka
 • albumów, kronik
 • materiałów reportażowych (filmy, zdjęcia)
 • rozmów

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania
 • nauczyciele gromadzą informacje o dziecku i dokumentują jego rozwój w sposób przyjęty w przedszkolu
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczyciela
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, w trakcie dni i zajęć otwartych (terminarz spotkań na cały rok szkolny)

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet
 • rozmów z nauczycielami i rodzicami
 • hospitacji
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczycieli
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach Pedagogicznych analityczno – oceniających odbywających się co pół roku.

 

11. Dalsza praca nad Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie.

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby się z nią zapoznać, rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskują informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. Rodzice mogą wnosić propozycje do modyfikacji koncepcji. Koncepcja może ulegać modyfikacjom wynikającym z bieżących potrzeb oraz powstającym pod wpływem wyników sprawowanego nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.

 

Opracowała:

Rada Pedagogiczna Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

W roku szkolnym 2016/2017 wprowadzono do Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie następujące poprawki:

Ad. 1.

 • Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest aktualnie 129 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W przedszkolu zatrudnionych jest 18 pracowników, z których 8 to nauczycielki, 5 - pomoc nauczycielki, 2 kucharki, intendentka, sekretarka i konserwator.
 • Wśród 8 nauczycielek 7 pań posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 1 - mianowanego.
 • Na systematycznie organizowane teatrzyki zapraszamy również dzieci z Gminnego Żłobka w Przechlewie.

Ad. 6.

 • W miesiącach lutym i marcu 2017 roku zaplanowano remont i adaptację części suszarni na dodatkową salę do zajęć indywidualnych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono do Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie następujące poprawki:

Ad. 1.

 • W przedszkolu zatrudnionych jest 18 pracowników, z których 8 to nauczycielki, 5 - pomoc nauczycielki, 2 kucharki, intendentka, sekretarka i konserwator. Wszystkie nauczycielki legitymują się tytułem magistra i posiadają wykształcenie zgodne z rodzajem wykonywanych zajęć (wychowanie przedszkolne, pedagogika przedszkolna) Wśród nich 7 pań posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, jedna jest w trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Ad. 6.

 • Wyremontowano i zaadaptowano część suszarni na dodatkową salę do zajęć indywidualnych.

W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono do Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie następujące poprawki:

 

Zmiana podstawy prawnej koncepcji pracy przedszkola:

Rada Pedagogiczna uchwaliła nowy Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie – Uchwała nr 5/2017 z dnia 28. 11. 2017 r.

Ad. 1.

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest aktualnie 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Ad. 6.

Wyremontowano biuro dyrektora (malowanie, wymiana mebli). Generalny remont przeszła też sala Kangurki (cyklinowanie podłogi, malowanie, wymiana mebli, wymiana oświetlenia). We wszystkich salach wymieniono rolety na nieprzepuszczające nasłonecznienia i gorącego powietrza.

Ad. 8a.

* Dbałość o kultywowanie obrzędowości i tradycji: przekazywanie wartości patriotycznych – miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, przybliżenie przeszłości narodu (legendy, podania), ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamośi lokalnej, rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnej miejscowości, rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w śrdowisku lokalnym, wdrażanie dziecka do twórczego obcowania z kulturą regionu.

* Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz środków masowego przekazu:

 • Internet jako wartość i pomoc w życiu codziennym, ale i zagrożenie

 • Telewizja: mocne i słabe strony

 • Gry komputerowe: niwelowanie przemocy i zachowań agresywnych

Ad. 9.

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rozrzeżony został Roczny Plan Pracy Przedszkola na rok 2018/2019 o wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci – "Przedszkole młodych patriotów" zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

 

Data dodania: 2018-05-29 09:47:08
Data edycji: 2018-12-12 07:24:19
Ilość wyświetleń: 670
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej