Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program wychowawczy


PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie


BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO”


OPRACOWAŁY:

1.Jakubowska Genowefa

2. Kamińska Bernadeta

3. Trzebiatowska Renata

                                                                                              2015 rok


NAUCZYCIELU:

 • WSKAŻ, W CZYM DZIECKO MOGŁOBY CI POMÓC

 • WYRAŹ OSTRY SPRZECIW - NIE ATAKUJĄC CHARAKTERU

 • WYRAŹ SWOJE UCZUCIA I OCZEKIWANIA

 • POKAŻ DZIECKU, JAK MOŻE NAPRAWIĆ ZŁO

 • ZAPROPONUJ WYBÓR

 • PRZEJMIJ INICJATYWĘ

 • DAJ DZIECKU ODCZUĆ KONSEKWENCJE ZŁEGO ZACHOWANIA.


Priorytety w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych w pracy z dzieckiem:

 • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do: samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi;

 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów;

 • Promocja zdrowia

 • Profilaktyka uzależnień

 • Współżycie w społeczności bez agresji i przemocy

 • Dbanie o bezpieczeństwo

 • Prawidłowe korzystanie z mediów

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych

Cele programu:

 • nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom;

 • ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;

 • zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym;

 • rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności;

 • ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;

 • uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów

 • gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego,

 • wzmacnianie poczucia wartości,

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie,

 • uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy,

 • kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju,

 • wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych,

 • kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru,

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów,

 • dążenie do większej otwartości dziecka, świadomego przeżywania emocji,

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, troska o higienę własnego ciała, dbałość o bezpieczeństwo,

 • wskazanie na potrzebę zachowań asertywnych w stosunkach międzyludzkich

 • ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu,

 • stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i dzieckiem mającym problemy,

 • dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających - nikotyna, systemach wartości, umiejętnościach życiowych, sposobach rozwiązywania problemów i konfliktów

 • wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie

 • uczenie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia

 • dostarczanie informacji na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z mediów

 • nabywanie poczucia przynależności narodowej oraz społecznej

Spodziewane efekty:

Dziecko nabędzie umiejętność:

 • empatycznego zachowania;

 • wrażliwości na potrzeby i krzywdę innych;

 • rozumienia konieczności poszanowania cudzej własności;

 • dostrzegania wartości moralnych;

 • tolerancji, poszanowania odmienności i indywidualności innych ludzi;

 • współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;

 • respektowania swoich praw i obowiązków;

 • ponoszenia konsekwencji swoich czynów;

 • rozumienia konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.

Sposoby realizacji programu:

W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • rozmowy i dyskusje;

 • rozwiązywanie konfliktów na drodze obopólnego porozumienia;

 • czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;

 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;

 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności ich respektowania;

 • ustalenie środków zaradczych stosowanych przy nie respektowaniu ustalonych zasad.

W stosunku do rodziców:

 • organizowanie dla rodziców zajęć integracyjnych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w domu i w przedszkolu;

 • zapoznanie rodziców z programem wychowawczym i profilaktycznym przedszkola oraz z zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;

 • zaopiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców;

 • realizowanie przyjętego programu w domu przez rodziców;

 • udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

W stosunku do nauczycieli:

 • koleżeńska wymiana przykładów dobrej praktyki w zakresie przekazywania doświadczeń i scenariuszy zajęć;

 • integracja nauczycieli podczas zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;

 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli.

Metody pracy

 • zabawa zorganizowana i spontaniczna;

 • twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;

 • dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;

 • organizacja imprez integracyjnych.

Formy pracy

 • praca w małych grupach i zespołach;

 • praca z całą grupą;

 • praca indywidualna z dzieckiem.


                                                                            EWALUACJA PROGRAMU

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 • plany;

 • zapisy w dziennikach;

 • obserwacje zajęć edukacyjnych;

 • obserwacje diagnozujące osiągnięcia dzieci;

 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

 • ankiety (informacje o dzieciach);

 • ankiety ewaluacyjne dla dzieci i rodziców (np. „termometr uczuć”);

 • protokoły z zebrań z rodzicami;

 • informacja zwrotna od rodziców;

 • kronika przedszkolna/strona www przedszkola

Analiza twórczości dziecięcej:

 • plastycznej

 • słownej

 • muzycznej

 • teatralnej


BLOKI TEMATYCZNE:


I Prawa i obowiązki przedszkolaka.

II Uczestnictwo w grupie.

III Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.

IV Rozwiązywanie problemów.

V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.

VI My i środki uzależniające.

VII Mądre korzystanie z mediów.

VIII Wychowanie patriotyczneI Prawa i obowiązki przedszkolaka.


DZIECKO MA PRAWO:

 • Do swojej prywatności

 • Do samotności i niezależności

 • Mieć i wyrażać swoje zdanie

 • Prosić o to, czego chce - ale nie wymagać tego

 • Zmieniać zdanie

 • Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego

 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

 • Decydować, czy chce się angażować w problemy innych ludzi

 • Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć

 • Popełniać błędy

 • Odnosić sukcesy

 • Zmieniać się i korzystać ze swoich praw

DZIECKO MA OBOWIĄZEK:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów.

 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów.

 • Starać się utrzymać porządek wokół siebie (sprząta zabawki po sobie itp.).

 • Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.

 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  - okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  - szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka (kolegi).


                                                                               KODEKS WZOROWEGO

PRZEDSZKOLAKA

CHCEMY :Pomagać sobie wzajemnie

Być uprzejmi

Bawić się zgodnie

Szanować własność innych, pytać o zgodę dorosłych i kolegów

Dbać o książki i zabawki

Dbać o czystość i porządek

Szanować pracę innych

Okazywać co myślimy i czujemy

Słuchać poleceń dorosłych

 

II Uczestnictwo w grupie

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Jestem członkiem rodziny

 • Prawa i obowiązki członków rodziny

 • Razem się uczymy i razem bawimy

 • Normy, reguły i zasady obowiązujące w grupie rówieśniczej

 • Moi przyjaciele – wszyscy tworzymy grupę

 • Jak pomagamy innym

 • U kogo szukać pomocy

 

III Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie uczuć, pozytywnych i negatywnych emocji

 • Rozumienie i akceptacja uczuć swoich i innych ludzi

 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Jak mogę wpływać na swoje samopoczucie

 • Jesteśmy podobni i różni w swoich doznaniach

 • Rozpoznawanie swoich zalet i wad

 • Cieszę się ze swoich sukcesów i akceptuję porażkę


IV Rozwiązywanie problemów

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Jak podejmujemy decyzje

 • Sposoby rozwiązywania problemów

 • Uczę się mówić „nie”


V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Czas wolny, jak go racjonalnie wykorzystać

 • Co mogę sam zrobić, aby być silnym i zdrowym

 • Zasady bezpiecznego przyjmowania lekarstw

 • Zasady postępowania w czasie zagrożeń klęską żywiołową, epidemią, innymi zagrożeniami

 • Dbamy o swoje ciało

 • Higiena pracy umysłowej

 • Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw

 • Bezpieczna droga z domu do przedszkola

 • Obcy niebezpieczny

 • Jak pomagam rodzicom


VI My i środki uzależniające

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Dlaczego nie należy sięgać po papierosy

 • Radzenie sobie z innymi palącymi

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego


VII Mądre korzystanie z mediów

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Higiena korzystania z mediów – fizyczne, psychiczne i społeczne konsekwencje złego korzystania ze środków masowego przekazu

 • Zasady wyboru programów dla dzieci – pozytywny wpływ mediów

 • Rodzinne korzystanie z propozycji mediów


VIII Wartości patriotyczne

ZAGADNIENIE DO REALIZACJI:

 • budzenie świadomości przynależności narodowej

 • przekazywanie wartości patriotycznych – miłość do ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych, poczucia przynależności społecznej i narodowej

 • zainteresowanie kulturą własnej miejscowości, regionu

   

SYSTEM MOTYWACJI

Skutecznym środkiem wychowawczym jest nagroda. Ma ona wartość zachęcającą i pobudzającą dziecko do wysiłku, dlatego Program Wychowawczy i Profilaktyczny Przedszkola im. Kubusia Puchatka oparty jest głównie na wzmocnieniach pozytywnych.

Za negatywne zachowania, dziecko powinno ponieść konsekwencje czyli karę.

Karę należy formułować w odniesieniu do nieakceptowanego zachowania dziecka.

NAGRADZAMY:

za podporządkowanie się regułom, zasadom ustalonym wspólnie za wysiłek włożony w pracę i zadania do wykonania za wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków za pomoc słabszym i młodszym

Nagrody stosujemy w formie:

 • pochwały indywidualnej (bezpośredniej),

 • pochwały na forum grupy (pośrednia),

 • możliwości decydowania o wyborze zabawy organizowanej z całą grupą,

 • nagrody rzeczowej (upominek),

 • pochwały przed rodzicami,

 • medalu, dyplomu.

KARY STOSUJEMY ZA:

nie przestrzeganie ustalonych norm współżycia w grupie stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych niszczenie cudzej własności oraz wytworów, prac dzieci agresywne zachowania skierowane na dzieci, dorosłych i przedmioty przeszkadzanie innym w zabawie

Kary stosujemy w formie:

 • słownego upomnienia (przypomnienie obowiązujących zasad),

 • upomnienia przed grupą,

 • odsunięcia od zabawy z rzetelną informacją skierowaną do dziecka dotyczącą czynu (nie ośmieszania, nie poniżania),

 • wyrażenia przez nauczyciela swego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,

 • czasowego odebranie danego przywileju,

 • poinformowania rodziców o przewinieniu dziecka,


ZASADY BUDOWANIA SYSTEMU MOTYWACJI:

 • Łączenie nagród konkretnych ze społecznymi,

 • Stosowanie nagród zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,

 • Przechodzenie od nagradzania ciągłego do sporadycznego,

 • Unikanie nadmiaru nagród,

 • Nagradzanie również wysiłku (nie tylko efektu),

 • Zachowanie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień.


PROPONOWANE METODY WYCHOWANIA:

 1. Metoda modelowania - kształtowanie zachowania się dzieci według określonego wzoru czy wzorca wychowawczego ( wzór - postać rzeczywista, istniejąca; wzorzec wychowawczy - postać fikcyjna)

 2. Metoda stawiania zadań

 3. Metoda perswazji - tłumaczeniu dziecku norm i zasad moralnych, błędów w jego i czyimś postępowaniu

 4. Metody nagrody i kary

 5. Metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów, burza mózgów, itp.

 6. Metody aktywizujące: drama, Pedagogika Zabawy

 

Data dodania: 2018-05-29 09:12:30
Data edycji: 2019-11-22 13:50:49
Ilość wyświetleń: 1815
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej