Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Koncepcja

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA

W PRZECHLEWIE

NA LATA 2020/2025

 

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

 

 

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

- rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

- Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka uchwalonego przez radę Pedagogiczną w dniu 28. 04. 2011 r. (z późn. zm.)

 

Źródła opracowania koncepcji.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron przedszkola. Tworząc koncepcję pracy chcemy wziąć pod uwagę:

- wnioski z ewaluacji i sprawowanego nadzoru pedagogicznego

- potrzeby dzieci

- potrzeby rodziców

- potrzeby lokalnego środowiska

- możliwości bazowe, kadrowe i materialne

 

1. Nasze przedszkole - charakterystyka przedszkola.

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie to przedszkole publiczne. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Przechlewie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku z Delegaturą w Kościerzynie. Od roku 2011 nasze przedszkole ma nadane imię. Patronem został Kubuś Puchatek. Placówka położona jest w środku osiedla im. Juźkowa z dala od hałasu , otoczona pięknym terenem. Ogród przedszkolny jest oazą zieleni. Dzieci mają tu wiele możliwości do aktywności w zabawie, czemu sprzyja różnorodny sprzęt rekreacyjny. Placówka posiada 5 dużych, słonecznych, estetycznie urządzonych sal dydaktycznych wyposażonych w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw dobrane do wieku dziecka, meble dziecięce dostosowane do wzrostu dzieci. Przy każdej z sal znajduje się łazienka. Ponadto placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt audio – video, komputer dla nauczycielek, komputer dla dzieci oraz tablicę interaktywną.

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest aktualnie 127 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, podzielonych na 5 oddziałów. W przedszkolu zatrudnionych jest 17 pracowników, z których 8 osób to nauczycielki, 5 – pomoc nauczycielki, 2 kucharki, intendentka i konserwator. Wszystkie nauczycielki legitymują się tytułem magistra i posiadają wykształcenie zgodne z rodzajem wykonywanych zajęć (wychowanie przedszkolne, pedagogika przedszkolna) Wśród nich 6 pań posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2 – mianowanego, z których jedna jest w trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego.  Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ciągłym doskonaleniu zawodowym, korzystając z różnorodnych jego form. Przedszkole jest czynne 9,5 godzin dziennie (od 6.30 do 16.00). Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki. Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który jest przestrzegany. Ściśle określone są godziny zabaw, zajęć, pobytu na powietrzu, czy odpoczynku. Praca dydaktyczno – wychowawcza w każdej grupie wiekowej realizowana jest w oparciu o programy wychowania wybrane przez nauczycielki, zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej, jest zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny i zagadnienia: matematyczne, mowy i myślenia, społeczno – kulturowe, fizyczne, środowiskowe oraz pracę twórczą. Ponadto realizowane są inne programy własne nauczycielek. Pozostały czas zagospodarowany jest aktywnie przez same dzieci. W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy i manipuluje. Bardzo dobrze funkcjonuje pomoc psychologiczno – pedagogiczna skierowana do dzieci, które tej pomocy potrzebują. W ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i religii. Dzieci biorą systematyczny udział w WOŚP oraz innych uroczystościach, które na stałe wpisały się w kalendarz przedszkola.

Nasze przedszkole ma już wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą rodzicami i środowiskiem lokalnym. Aktywnie włącza się w działania ekologiczne i inne wynikające z potrzeb środowiska o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Największe sukcesy naszych działań to otrzymanie Certyfikatu „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury w roku 2012, 2013, 2014, 2015 o zasięgu ogólnopolskim, otrzymanie certyfikatu „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” w roku 2014 o zasięgu ogólnopolskim oraz udział w akcji „Góra Grosza” od kilkunastu lat. Placówka może poszczycić się wieloma dyplomami, nagrodami za udział swoich wychowanków w różnego rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach, turniejach. Nasze osiągnięcia i sukcesy promujemy poprzez stronę internetową przedszkola, lokalną prasę. Systematycznie organizowane są teatrzyki, na które zapraszamy dzieci z klubu dziecięcego Elemeledudki i oraz wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne. Rodziców oraz lokalne zakłady pracy włączamy w pozyskiwanie dodatkowych funduszy na potrzeby przedszkola.

 

2. Misja przedszkola.

Nasze przedszkole:

- zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo

- tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka

- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

- kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne

- przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka

- organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku

- wspiera w rozwoju zawodowym, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników

- analizuje i ocenia efekty swojej pracy

 

3. Wizja przedszkola.

- przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby

- praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości

- przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole

- oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności

i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych

- przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji

- wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie

i skuteczną komunikację interpersonalną

- rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola

- przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną

- przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego

- przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku

- stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola

- baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

4. Wizja absolwenta naszego przedszkola.

- ma pozytywny obraz samego siebie

- ma świadomość własnej tożsamości

- jest komunikatywny, nie boi się wyrażać własnych opinii

- jest aktywny, sprawny, pracowity, kreatywny, dociekliwy i poszukujący

- jest kulturalny, koleżeński, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołeczniony

- jest radosny, tolerancyjny i otwarty na innych

- dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu

- rozumie świat i wartości w nim nagromadzone

- aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym

- dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

- jest przygotowany do obowiązku szkolnego

- szanuje środowisko przyrodnicze

- szanuje i kocha swoją miejscowość i swój kraj

 

5. Mocne strony placówki.

- bardzo dobra lokalizacja z dala od ulicy

- przyjazny dziecku rozkład budynku, duże sale zabaw, urządzenie budynku jest higieniczne, bezpieczne, estetyczne

- budynek przedszkola po gruntownym remoncie: wymiana okien, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej, remont łazienek, kuchni, cyklinowanie parkietów, zmiana wykładziny podłogowej na holu, w szatni i na schodach, malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola, ocieplenie i nowa elewacja budynku, nowy polbruk wokół przedszkola

- duży plac przedszkolny podzielony na dwie części (dla dzieci młodszych i starszych), zatrawiony, ogrodzony i zamykany, zasadzone drzewka, krzewy ozdobne, iglaki, urządzone rabaty kwiatowe, plac jest wyposażony w nowoczesne, atrakcyjne urządzenia podwórkowe (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, drewniane zadaszenie, wiata)

- możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci – udział w przedszkolnych, gminnych i powiatowych konkursach: recytatorskim, plastycznym, piosenki przedszkolnej i ekologicznej

- życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, nauczycielki i pozostały personel stanowią zespół chętny do pracy

- przyjazny dziecku rozkład dnia

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która proponuje dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich możliwości rozwojowych, nauczycielki starają się, aby dzieci czuły się bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc

- dobre, urozmaicone posiłki, niewygórowane koszty pobytu dziecka w przedszkolu

- stały kalendarz imprez, uroczystości oraz wycieczek dla dzieci i rodziców (program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców, Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka, Andrzejki, Wigilia i Mikołaj w przedszkolu, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Biesiada Rodzinna, Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku dla 5-latków, wycieczki do lasu, Mini Zoo na Canpolu, Teatru Tęcza w Słupsku, nad morze do Ustki, do Mega Parku w Grudziądzu, do Łeby)

- placówka jest dość dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, także multimedialne, sprzęt nagłaśniający, tablicę interaktywną

- dobra opinia o placówce wśród rodziców, dobra współpraca z rodzicami w poszczególnych grupach prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i z ich udziałem, spotkań podsumowujących pory roku oraz świątecznych na których dzieci prezentują swoje umiejętności, bawią się i ćwiczą razem z rodzicami itp.)

- bardzo dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno - pedagogoczna

- współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, kierowanie na badania dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

6. Słabe strony placówki wymagające poprawy warunków – kierunki dalszego rozwoju.

- brak sali gimnastycznej utrudniający realizację zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej – rozbudowanie przedszkola, wybudowanie sali gimnastycznej

- małe zainteresowanie tworzeniem programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe, bardzo mały zakres propozycji programów dla przedszkoli

- brak dodatkowej sali do zajęć indywidualnych oraz pomieszczeń dla specjalistów (logopeda, psycholog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) – zagospodarowanie holu na gabinety dla specjalistów po wybudowaniu sali gimnastycznej

- słabe zabezpieczenie bramki wejściowej przedszkola, stare ogrodzenie – wykonanie nowego ogrodzenia terenu przedszkola

 

7. Oferta edukacyjna – organizacja zajęć dodatkowych.

Oprócz zajęć wychowawczo – dydaktycznych prowadzonych codziennie przez nauczycielki grup odbywają się zajęcia dodatkowe:

- religia – 1 godzina tygodniowo – 2 grupy dzieci 5 – letnich

- język angielski – 2 razy tygodniowo po 0,5 godziny w grupach starszych i po 20 minut w grupach młodszych

- zajęcia logopedyczne – zajęcia dla dzieci z wadami wymowy w wieku od 4 do 6 lat – 4 godziny tygodniowo

- spotkania z psychologiem – dyżur psychologa 3 godziny tygodniowo

- zajęcia z oligofrenopedagogiem – 2 razy w tygodniu

- zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju – raz w tygodniu

- teatrzyki

- zajęcia rozwijające uzdolnienia (kółko plastyczne, taneczne, matematyczne),

- Ziomkolandia – 1 raz w tygodniu. 

 

 

8. KIERUNKI I PŁASZCZYZNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

a) W zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej

* Dalsza dbałość o stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju. Ważne jest, aby dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, bezpiecznie i chciało do niego chodzić. Dążenie do tego, aby dziecko opuszczając przedszkole było samodzielne, umiało nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w trudnych sytuacjach i aby było wyposażone w umiejętności związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej.

* Troska o ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych

* Dbałość o kultywowanie obrzędowości i tradycji

* Kontynuowanie w pracy innowacji pedagogicznych:

- matematyka z klockami Numicon

* „Książka moim przyjacielem, dobrym sposobem na spędzanie czasu wolnego”

- kontynuacja czytania dzieciom książek

- utrzymywanie kontaktu z Biblioteką Gminną, wypożyczanie dzieciom do domu i czytanie przez rodziców, udział w warsztatach czytelniczych w bibliotece, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci

- zapraszanie do przedszkola rodziców chętnych poczytać dzieciom książki

- gromadzenie dziecięcego księgozbioru, tworzenie przedszkolnej biblioteki

* Nawiązanie ściślejszej współpracy z najbliższymi przedszkolami – organizowanie festiwalu wiersza i piosenki przedszkolnej dla 5 – latków, zawodów sportowych, konkursów plastycznych itp.

* Systematyczna realizacja programów własnych nauczycielek zatwierdzonych przez radę pedagogiczną (przygotowanie dzieci do stawania się obywatelami Europy; wychowanie dzieci świadomych różnych niebezpieczeństw, zagrożeń i potrafiących sobie z nimi radzić; przekazywanie dzieciom systemu wartości)

* Utrzymywanie kontaktu z teatrem objazdowym – prezentowanie dzieciom sztuk teatralnych i bajek

* Organizowanie spotkań muzycznych – zapraszanie wykwalifikowanych muzyków: słuchanie muzyki na żywo, poznawanie instrumentów muzycznych

* Kontynuowanie nauki języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych

* Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych o rytmikę

* Zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez udział w różnych konkursach (plastycznym, recytatorskim)

* Kontynuowanie zapewnienia pomocy specjalistycznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom z problemami rozwojowymi – kierowanie na badania: pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, współpraca z wyżej wymienionymi specjalistami, organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych dla dzieci objętych pomocą pedagogiczną

* Bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego oraz wykorzystywanie muzykoterapii, bajkoterapii, technik relaksacyjnych, dramy, utworzenie nowego programu wychowawczego

b) W zakresie doskonalenia nauczycieli

* Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji, przy uwzględnieniu zapotrzebowania przedszkola i kierowanie ich na studia podyplomowe (np. z języka angielskiego, oligofrenopedagogiki, logopedii)

* Profesjonalne organizowanie WDN oraz Rad Pedagogicznych Szkoleniowych ciekawymi, warsztatowymi, nowoczesnymi metodami – zapraszanie fachowców z ciekawymi propozycjami szkoleniowymi

* Zachęcanie do udziału w kursach doskonalących, prowadzonych metodami warsztatowymi, organizowanie takich kursów w przedszkolu i zapraszanie nauczycieli z innych placówek

* Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do uczenia się, wprowadzania innowacji, stosowania nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi, dzielenia się doświadczeniem i zdobytą wiedzą

* Stwarzanie możliwości i motywowanie do podnoszenia stopnia awansu zawodowego

* Zachęcanie do samokształcenia (prenumerata czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” oraz „Świerszczyk”, powiększanie księgozbioru biblioteki przedszkolnej o najnowsze propozycje dotyczące edukacji przedszkolnej) – wykorzystywanie wiedzy w bezpośredniej pracy z dziećmi, korzystanie z portali internetowych

 

c) W zakresie atmosfery pracy

* Zadbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę wśród pracowników przedszkola, eliminowanie wszelkiego współzawodnictwa na rzecz współpracy

* Poprawa atmosfery pracy dzięki spotkaniom świątecznym, wspólnym uczestnictwie w imprezach kulturalnych, organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów plenerowych itp.

* Motywowanie pracowników do samokontroli i samooceny, zdobywanie ich zaufania

* Wprowadzenie systemu motywowania opartego o jasne, akceptowane przez ogół kryteria, ukierunkowanego na promowanie twórczości i nowatorskich poczynań

* Udzielanie nagród, wyróżnień pracownikom wyróżniającym się w pracy

* Organizowanie zebrań z personelem niepedagogicznym, zaznajamianie go z celami i założeniami pracy przedszkola

* Optymalne wykorzystanie kwalifikacji całej kadry pracowniczej

* Ochrona i zabezpieczenie praw pracowniczych

 

d) W zakresie promocji oraz współpracy z różnymi podmiotami

* Świadome i planowe informowanie oraz prowadzenie promocji działań placówki (systematyczne prowadzenie i umieszczanie informacji z życia przedszkola na stronie internetowej naszego przedszkola)

* Kształtowanie wizerunku względem rodziców i osób odwiedzających przedszkole poprzez interesującą aranżację i estetyzację pomieszczeń i otoczenia przedszkola, ciekawą działalność własną, nowatorskie formy pracy

* Organizowanie imprez środowiskowych

* Pielęgnowanie wewnątrz przedszkolnych tradycji (np. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia i Mikołaj w przedszkolu, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Biesiada Rodzinna, Pożegnanie Przedszkola, Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka)

* Upowszechnianie osiągnięć, udział w zewnętrznych konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach – doniesienia do lokalnej prasy i internetu

* Kontynuacja sprawdzonych form współpracy z rodzicami oraz wypracowanie nowych:

- uaktywnienie działalności rady Rodziców, organizowanie systematycznych spotkań, pomoc w organizacji różnych imprez – rodzicielskie inicjatywy

- kierowanie ankiet do rodziców w celu uzyskania informacji i opinii o pracy oraz oczekiwań rodziców względem przedszkola

- organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą – warsztaty dla rodziców

* Utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi z PPP w Człuchowie, Szkołą Podstawową, Biblioteką Gminną, Nadleśnictwem Niedźwiady

* Aktywizowanie do współdziałania szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej – utrzymywanie dobrej, partnerskiej współpracy ze wszystkimi lokalnymi partnerami oraz pozyskiwanie nowych sojuszników

* Udział dzieci w różnych akcjach charytatywnych (WOŚP, schronisko dla psów)

 

e) W zakresie poprawy i doskonalenia bazy

* Wybudowanie sali gimnastycznej i połączenie jej z budynkiem przedszkola (projekt?)

* Adaptacja holu na 3 sale do realizacji zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogiczej (gabinet psychologa, logopedy, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych)

* Sukcesywna wymiana mebli w salach zajęć

* Nowe ogrodzenie terenu przedszkola

* Zakup nowego komputera do pracy dla personelu przedszkola

* Systematyczne dokonywanie mniejszych napraw we własnym zakresie – dbałość o otoczenie przedszkola: zakładanie nowych rabat kwiatowych, sadzenie drzew, konserwacja i modernizacja placu zabaw, malowanie ogrodzenia itp.

* Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia placówki w coraz nowocześniejszy sprzęt i środki multimedialne, bez których współczesna edukacja nie może funkcjonować

* Ciągłe uzupełnianie przedszkolnej biblioteki w nowe propozycje książkowe

* Pozyskiwanie sympatyków przedszkola i poparcia dla swoich działań – sponsorów wspierających tę działalność

* Podejmowanie starań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy unijnych – tworzenie programów, projektów i ich realizacja

 

9. Tematy roczne do realizacji w przedszkolu.

1. 2020/2021 - ,, Na alarm" – uczymy dzieci, jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

2. 2021/2022 - Baśnie i legendy (literatura) ,,Książka, to przyjaciel, który bawi i uczy"

3. 2022/2023 - Ekologia ,,Jestem przyjacielem Ziemi"

4. 2023/2024 - ,,Chętnie odkrywamy, przekształcamy i działamy- z matematyką problemów nie mamy" - wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci, poprzez kształtowanie ich uzdolnień matematycznych.

5. 2024/2025 – Dobre maniery - ,, dobre zachowanie, to nasze zadanie".

 

10. System diagnozowania osiągnięć dzieci, informowania rodziców o ich postępach i sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji

- przeprowadzenie obserwacji i diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)

- teczek prac i innych dokumentów

- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkuszy osiąganych umiejętności dziecka

- albumów, kronik

- materiałów reportażowych (filmy, zdjęcia)

- rozmów

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania

- nauczyciele gromadzą informacje o dziecku i dokumentują jego rozwój w sposób przyjęty w przedszkolu

- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczyciela

- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, w trakcie dni i zajęć otwartych (terminarz spotkań na cały rok szkolny)

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- ankiet

- rozmów z nauczycielami i rodzicami

- hospitacji

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw

- arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczycieli

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach Pedagogicznych analityczno – oceniających odbywających się co pół roku.

 

11. Dalsza praca nad Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie.

 

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby się z nią zapoznać, rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskują informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. Rodzice mogą wnosić propozycje do modyfikacji koncepcji. Koncepcja może ulegać modyfikacjom wynikającym z bieżących potrzeb oraz powstającym pod wpływem wyników sprawowanego nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.

 

Opracowała:

Rada Pedagogiczna Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

W roku szkolnym 2019/2020 wprowadzono do Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie następujące poprawki:

Ad.1.

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest aktualnie 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu zatrudnione są 23osoby,

Ad.6.

W sali Maleństw wykonano cyklinowanie podłogi, malowanie, wymiana mebli, wymiana oświetlenia.

Data dodania: 2018-05-29 09:47:08
Data edycji: 2020-11-02 14:56:46
Ilość wyświetleń: 1866
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej