Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin rekrutacji

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017r poz. 59) - Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu lub do innej formy wychowania przedszkolnego.
 • Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 • Liczba złożonych wniosków: nie więcej niż do 3 przedszkoli (oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego)chyba że organ prowadzący (rada gminy) dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
  W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy.
 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż miejsc w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego) przeprowadza się procedurę rekrutacyjną. 


I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów rekrutacyjnych.

II etap rekrutacji

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo publiczna
  inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się
  drugi etap postępowania rekrutacyjnego. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (radę gminy), z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych;
  Organ prowadzący (rada gminy) określa nie więcej niż sześć kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
  Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata
  kryteriów rekrutacyjnych.
 • Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami
  w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

Komisja rekrutacyjna

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art. 20zb § 3.

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi, co najmniej 5 przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły , z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu.
 3. W przypadku, gdy liczba nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej jest mniejsza niż wymagana liczba określona w ust. 2, skład komisji może być uzupełniony o przedstawiciela organu prowadzącego wyznaczonego przez ten organ, z zastrzeżeniem ust.5
 4. Skład komisji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, może być uzupełniony w porównywalnej proporcji przez przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły. Przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły wyznaczają te organy z zastrzeżeniem ust.5.
 5. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły lub przedszkola oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Zadania komisji rekrutacyjnej:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tejliście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.


Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 •  

ZARZĄDZENIE NR 765/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przechlewo

 

ZARZĄDZENIE NR 587/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przechlewo.

Data dodania: 2018-05-29 10:03:12
Data edycji: 2023-01-31 14:52:38
Ilość wyświetleń: 2111
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej