Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO”

 

OPRACOWAŁY:

1.Jakubowska Genowefa

2. Kamińska Bernadeta

3. Trzebiatowska Renata

 

2015 rok NAUCZYCIELU:

WSKAŻ, W CZYM DZIECKO MOGŁOBY CI POMÓC

WYRAŹ OSTRY SPRZECIW - NIE ATAKUJĄC CHARAKTERU

WYRAŹ SWOJE UCZUCIA I OCZEKIWANIA

POKAŻ DZIECKU, JAK MOŻE NAPRAWIĆ ZŁO

ZAPROPONUJ WYBÓR

PRZEJMIJ INICJATYWĘ

DAJ DZIECKU ODCZUĆ KONSEKWENCJE ZŁEGO ZACHOWANIA.

 

Priorytety w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych w pracy z dzieckiem:

 • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do: samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi;
 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • Promocja zdrowia
 • Profilaktyka uzależnień
 • Współżycie w społeczności bez agresji i przemocy
 • Dbanie o bezpieczeństwo

 

Cele programu:

 • nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom;
 • ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;
 • zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym;
 • rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności;
 • ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 • uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego, wzmacnianie poczucia wartości, budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy, kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych, kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów, dążenie do większej otwartości dziecka, świadomego przeżywania emocji, wspieranie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, troska o higienę własnego ciała, dbałość o bezpieczeństwo, wskazanie na potrzebę zachowań asertywnych w stosunkach międzyludzkich ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu, stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i dzieckiem mającym problemy, dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających - nikotyna, systemach wartości, umiejętnościach życiowych, sposobach rozwiązywania problemów i konfliktów wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie uczenie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

 

Spodziewane efekty:

 • Dziecko nabędzie umiejętność:
 • empatycznego zachowania;
 • wrażliwości na potrzeby i krzywdę innych;
 • rozumienia konieczności poszanowania cudzej własności;
 • dostrzegania wartości moralnych;
 • tolerancji, poszanowania odmienności i indywidualności innych ludzi;
 • współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • respektowania swoich praw i obowiązków;
 • ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • rozumienia konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.

 

Sposoby realizacji programu:

W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • rozmowy i dyskusje;
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze obopólnego porozumienia;
 • czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności ich respektowania;
 • ustalenie środków zaradczych stosowanych przy nie respektowaniu ustalonych zasad.

 

W stosunku do rodziców:

 • organizowanie dla rodziców zajęć integracyjnych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w domu i w przedszkolu;
 • zapoznanie rodziców z programem wychowawczym i profilaktycznym przedszkola oraz z zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • zaopiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców;
 • realizowanie przyjętego programu w domu przez rodziców;
 • udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 

W stosunku do nauczycieli:

 • koleżeńska wymiana przykładów dobrej praktyki w zakresie przekazywania doświadczeń i scenariuszy zajęć;
 • integracja nauczycieli podczas zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli.

 

Metody pracy

 • zabawa zorganizowana i spontaniczna;
 • twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;
 • dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;
 • organizacja imprez integracyjnych.

 

Formy pracy

 • praca w małych grupach i zespołach;
 • praca z całą grupą;
 • praca indywidualna z dzieckiem.

 

EWALUACJA PROGRAMU

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 • plany;
 • zapisy w dziennikach;
 • obserwacje zajęć edukacyjnych;
 • obserwacje diagnozujące osiągnięcia dzieci;
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

 

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

 • ankiety (informacje o dzieciach);
 • ankiety ewaluacyjne dla dzieci i rodziców (np. „termometr uczuć”);
 • protokoły z zebrań z rodzicami;
 • informacja zwrotna od rodziców;
 • kronika przedszkolna/strona www przedszkola

Analiza twórczości dziecięcej:

 • plastycznej
 • słownej
 • muzycznej
 • teatralnej

BLOKI TEMATYCZNE:

 • I Prawa i obowiązki przedszkolaka.
 • II Uczestnictwo w grupie.
 • III Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.
 • IV Rozwiązywanie problemów.
 • V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.
 • VI My i środki uzależniające.
 • VII Mądre korzystanie z mediów.

 

I Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 

DZIECKO MA PRAWO:

 • Do swojej prywatności
 • Do samotności i niezależności
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie
 • Prosić o to, czego chce - ale nie wymagać tego
 • Zmieniać zdanie
 • Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
 • Decydować, czy chce się angażować w problemy innych ludzi
 • Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć
 • Popełniać błędy
 • Odnosić sukcesy
 • Zmieniać się i korzystać ze swoich praw

 

DZIECKO MA OBOWIĄZEK:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów.
 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów.
 • Starać się utrzymać porządek wokół siebie (sprząta zabawki po sobie itp.).
 • Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  - okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  - szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka (kolegi).

 

KODEKS WZOROWEGO PRZEDSZKOLAKA CHCEMY :

 • Pomagać sobie wzajemnie
 • Być uprzejmi
 • Bawić się zgodnie
 • Szanować własność innych, pytać o zgodę dorosłych i kolegów
 • Dbać o książki i zabawki
 • Dbać o czystość i porządek
 • Szanować pracę innych
 • Okazywać co myślimy i czujemy
 • Słuchać poleceń dorosłych

 

II Uczestnictwo w grupie

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Jestem członkiem rodziny
 • Prawa i obowiązki członków rodziny
 • Razem się uczymy i razem bawimy
 • Normy, reguły i zasady obowiązujące w grupie rówieśniczej
 • Moi przyjaciele – wszyscy tworzymy grupę
 • Jak pomagamy innym
 • U kogo szukać pomocy
 • III Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.

 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie uczuć, pozytywnych i negatywnych emocji
 • Rozumienie i akceptacja uczuć swoich i innych ludzi
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Jak mogę wpływać na swoje samopoczucie
 • Jesteśmy podobni i różni w swoich doznaniach
 • Rozpoznawanie swoich zalet i wad
 • Cieszę się ze swoich sukcesów i akceptuję porażkę

 

IV Rozwiązywanie problemów.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Jak podejmujemy decyzje
 • Sposoby rozwiązywania problemów
 • Uczę się mówić „nie”

 

V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Czas wolny, jak go racjonalnie wykorzystać
 • Co mogę sam zrobić, aby być silnym i zdrowym
 • Zasady bezpiecznego przyjmowania lekarstw
 • Zasady postępowania w czasie zagrożeń klęską żywiołową, epidemią, innymi zagrożeniami
 • Dbamy o swoje ciało
 • Higiena pracy umysłowej
 • Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw
 • Bezpieczna droga z domu do przedszkola
 • Obcy niebezpieczny
 • Jak pomagam rodzicom

 

VI My i środki uzależniające.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Dlaczego nie należy sięgać po papierosy
 • Radzenie sobie z innymi palącymi
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

 

VII Mądre korzystanie z mediów.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Higiena korzystania z mediów – fizyczne, psychiczne i społeczne konsekwencje złego korzystania ze środków masowego przekazu
 • Zasady wyboru programów dla dzieci – pozytywny wpływ mediów
 • Rodzinne korzystanie z propozycji mediów

 

SYSTEM MOTYWACJI

 • Skutecznym środkiem wychowawczym jest nagroda. Ma ona wartość zachęcającą i pobudzającą dziecko do wysiłku, dlatego Program Wychowawczy i Profilaktyczny Przedszkola im. Kubusia Puchatka oparty jest głównie na wzmocnieniach pozytywnych.
 • Za negatywne zachowania, dziecko powinno ponieść konsekwencje czyli karę.
 • Karę należy formułować w odniesieniu do nieakceptowanego zachowania dziecka.

 

NAGRADZAMY:

za podporządkowanie się regułom, zasadom ustalonym wspólnie za wysiłek włożony w pracę i zadania do wykonania za wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków za pomoc słabszym i młodszym

Nagrody stosujemy w formie:

 • pochwały indywidualnej (bezpośredniej),
 • pochwały na forum grupy (pośrednia),
 • możliwości decydowania o wyborze zabawy organizowanej z całą grupą,
 • nagrody rzeczowej (upominek),
 • pochwały przed rodzicami,
 • medalu, dyplomu.

 

KARY STOSUJEMY ZA: nie przestrzeganie ustalonych norm współżycia w grupie stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych niszczenie cudzej własności oraz wytworów, prac dzieci agresywne zachowania skierowane na dzieci, dorosłych i przedmioty przeszkadzanie innym w zabawie

Kary stosujemy w formie:

 • słownego upomnienia (przypomnienie obowiązujących zasad),
 • upomnienia przed grupą,
 • odsunięcia od zabawy z rzetelną informacją skierowaną do dziecka dotyczącą czynu (nie ośmieszania, nie poniżania),
 • wyrażenia przez nauczyciela swego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
 • czasowego odebranie danego przywileju,
 • poinformowania rodziców o przewinieniu dziecka,

 

ZASADY BUDOWANIA SYSTEMU MOTYWACJI:

 • Łączenie nagród konkretnych ze społecznymi,
 • Stosowanie nagród zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 • Przechodzenie od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
 • Unikanie nadmiaru nagród,
 • Nagradzanie również wysiłku (nie tylko efektu),
 • Zachowanie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień.

 

PROPONOWANE METODY WYCHOWANIA:

 1. Metoda modelowania - kształtowanie zachowania się dzieci według określonego wzoru czy wzorca wychowawczego ( wzór - postać rzeczywista, istniejąca; wzorzec wychowawczy - postać fikcyjna)
 2. Metoda stawiania zadań
 3. Metoda perswazji - tłumaczeniu dziecku norm i zasad moralnych, błędów w jego i czyimś postępowaniu
 4. Metody nagrody i kary
 5. Metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów, burza mózgów, itp.
 6. Metody aktywizujące: drama, Pedagogika Zabawy
Data dodania: 2018-05-29 09:12:30
Data edycji: 2018-05-29 09:25:34
Ilość wyświetleń: 290
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button