Czcionka:

A+A-

Kontrast:

CZERWIEC

CZERWIEC

 

I DZIEŃ DZIECKA

II ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE

III LATO

IV WAKACJE!

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie, rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych, doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach, doskonalenie umiejętności czytania, wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie, kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach, rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów, doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych.

II Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „-”, doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie, tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy, encyklopedie), rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie, wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami, poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą.

III Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez, rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru, wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia, tworzenie kalendarza letniej pogody, doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi, doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

IV Utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych, określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie, w górach, nad wodą, wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw, przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi, wskazanie sposobów na podtrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy, dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Data dodania: 2020-05-29 14:56:23
Ilość wyświetleń: 164
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej