Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KWIECIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA

I ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

II WIELKANOC

III PRACA ROLNIKA

IV DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

V TAJEMNICE KSIĄŻEK

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:

I Wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, wprowadzenie lietry ł,Ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach, rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt, doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

II Zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kszubskiego, wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych, utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi.

III Doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, przypomnienie cyklu rozwoju roślin, utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych, kształtowanie umiejętności arytmetycznych, rozwijanie zainteresowań technicznych, kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium, utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych, kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo - obrazkowych.

IV Wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny, wprowadzenie litery Z,z, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety, doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach, utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów, rozwijanie imiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech, zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii, zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów.

V Wprowadzenie litery f,F, rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru, rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych, wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp., rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów, rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru, kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawaniecyfr i liczb, ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Data dodania: 2020-04-01 15:10:37
Ilość wyświetleń: 225
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej