Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MAJ

MAJ

 

I POLSKA TO MÓJ DOM

II W KRAINIE MUZYKI

III WRAŻENIA I UCZUCIA

IV ŚWIĘTO MAMY I TATY

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy), doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie, rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli, rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski, zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, wprowadzenie litery J, j, przypomnienie nazw miast leżących nas Wisłą, w tym Krakowa, kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia, utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób.

II Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami, kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy, wprowadzenie litery h, H, rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych, rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty, kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni, rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp., kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie, zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu, pobudzanie wrażliwości i empatii.

III Doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób, kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej, rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej, wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości, kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej, kształtowanie odporności emocjonalnej, identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej, wizualizacje muzyczno – ruchowe, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej.

IV Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem „mama”, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała, utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem, kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi, rozwijanie percepcjo wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła, utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp., rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów, wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny, identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych, utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

Data dodania: 2020-05-03 11:04:59
Ilość wyświetleń: 197
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej